نقشه سایت معاونت درمان
Skip Navigation Links.
صفحه اصلی
معاون درمان
Collapse مدیریت امور درمانمدیریت امور درمان
مدیر درمان
Collapse اداره نظارت بر درماناداره نظارت بر درمان
Collapse واحد اعتباربخشی بیمارستانهاواحد اعتباربخشی بیمارستانها
استانداردهای اعتباربخشی بیمارستانی ملی
Collapse واحد صدور پروانه های مؤسسات درمانیواحد صدور پروانه های مؤسسات درمانی
آیین نامه ها و دستورالعمل های صدور پروانه
تمدید پروانه
جایگزینی مسئول فنی
واحد امور مامايي
توزیع نیروی تخصصی
اورژانس بیمارستانی
Collapse واحد آمار و مدارک پزشکیواحد آمار و مدارک پزشکی
آمار و مدارک پزشکی
Collapse اداره اقتصاد درمان،استانداردها و فن آوری سلامتاداره اقتصاد درمان،استانداردها و فن آوری سلامت
Collapse معرفی ادارهمعرفی اداره
رئیس اداره
پرسنل اداره
Collapse امور تعرفه هاامور تعرفه ها
تعرفه های بخش دولتی و خصوصی سال 1393
ارزش نسبی خدمات و مراقبت های سلامت
هزینه و درآمد
استانداردها
Collapse ارزیابی فن آوری های سلامت(HTA)ارزیابی فن آوری های سلامت(HTA)
آیین نامه
افق یابی فن آوری های سلامت
معرفی کمیته های علمی HTA و اعضا
اهم وظایف کمیته HTA
لیست پروژه ها
مطالب علمی
کارگاه HTA
حوادث ترافیکی
گردشگری سلامت
امور بیمه ای
نشریه دیجیتال
نقشه سایت
Collapse اداره تجهیزات پزشکیاداره تجهیزات پزشکی
امور راديولوژي
شرح وظایف
انبار تجهیزات
Collapse دفتر پرستاریدفتر پرستاری
اهداف دفتر
پرسنل دفتر
شرح وظايف كادر پرستاري
بيمارستان هاي تحت پوشش
Collapse واحد بیماری های خاصواحد بیماری های خاص
آموزش
اهداء عضو
گزارشات
Collapse واحد درمان سوء مصرف موادواحد درمان سوء مصرف مواد
قوانین و پروتکل ها
چک لیست بازدید ها
فرم های پرونده آماری
فرم های
مراکز درمان سوء مصرف مواد
لیست ترالی اورژانس
آرای فقها
Collapse واحد تغذیه بالینیواحد تغذیه بالینی
Collapse شرح وظایفشرح وظایف
شرح وظایف کارشناس مسئول واحد تغذیه
بخش تغذیه بیمارستانها
آئین نامه ها و بخشنامه ها
مطالب آموزشی
برنامه و عملکرد
Collapse اداره امور آزمایشگاه هااداره امور آزمایشگاه ها
آزمایشگاه مرکزی
Collapse واحد آموزشواحد آموزش
شرح وظايف و پرسنل
صورت جلسات
گزارش عملکرد
دوره های آموزشی
Collapse امور عمومیامور عمومی
واحد مالی و بيمه
واحد تداركات و نقلیه
ساختار سازمانی معاونت
واحد ارتقاء اورژانس
کمیسیون پزشکی
برنامه استراتژیک
اداره امور آزمایشگاه ها
ایران پاک
برنامه استراتژیک
مدارک پزشکی
Collapse مدیریت حوادث و فوریت های پزشکیمدیریت حوادث و فوریت های پزشکی
مدیریت
واحد طرح و توسعه
واحد آموزش و بازآموزی
امور پایگاهها
ستاد هدایت عملیات بحران
ستاد هدایت و اطلاع رسانی
دبیرخانه کمیته کارگروه بهداشت و درمان
آزمایشگاه مرکزی
دبیرخانه تعزیرات حکومتی
سامانه حاکمیت بالینی
سامانه تجهیزات پزشکی
سامانه جامع بيماري هاي خاص
Collapse خدمات معاونتخدمات معاونت
خدمات الکترونیک
خدمات غیرالکترونیک
مطالب آموزشی
مقالات و طرح پژوهشی
Collapse فرم هافرم ها
فرم شرکت در جلسات آنلاین
فرم های پرونده آماری
فرم های بیمارران خاص
فرم توسعه فردي
آيين نامه و دستور العمل ها
محصولات دانشی (راهنمای بالینی، استاندارد، پروتکل)
Collapse لینک های مرتبطلینک های مرتبط
اهداء عضو
توزیع نیروی تخصصی
ستاد مبارزه با مواد مخدر
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی
تماس با ما
< >