برنامه استراتژيك
1
برنامه استراتژيك معاونت درمان 1388
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر با اهداف سازماني تأمين ، حفظ و ارتقاي سلامت آحاد جامعه فعاليت دارد و در اين راستا سه هدف اصلي يعني توسعه كمي و كيفي خدمات درماني و تأمين رضايتمندي مراجعين را به عنوان مبناي كار خود قرار داده است . اين معاونت با مجموعه دو مديريت ، درمان و حوادث و فوريتهاي پزشكي ارائه خدمت مي نمايد .


1
< >