نقشه سایت معاونت درمان
Skip Navigation Links.
صفحه اصلی
اسناد مرتبط با سرطان
راهنماههای بالینی
Collapse معاونت درمانمعاونت درمان
معرفی معاونت
معاون درمان
مدیر درمان
Collapse مدیریت هامدیریت ها
مدیریت امور بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی
مدیریت هماهنگی امور بیمه، تعرفه و استاندارد و اقتصاد درمان
مدیریت نظارت و اعتبار بخشی
مدیریت امور پرستاری
Collapse مدیریت امور آزمایشگاه مدیریت امور آزمایشگاه
اداره امور آزمایشگاه ها
آزمایشگاه های تحت پوشش
اداره تجهیزات پزشکی
اداره مامایی
اداره طب سنتی
Collapse کمیته دانشگاهی اخلاق بالینیکمیته دانشگاهی اخلاق بالینی
اعضای کمیته
آیین نامه ها و دستورالعمل ها
Collapse کمیته های اخلاق بالینی بیمارستان هاکمیته های اخلاق بالینی بیمارستان ها
مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس
بیمارستان تک تخصصی قلب بوشهر
بیمارستان شهید گنجی برازجان
بیمارستان امیرالمومنین (ع) گناوه
بیمارستان سوانح و سوختگی گناوه
بیمارستان بقیه اله الاعظم(عج) دیلم
بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان
بیمارستان امام هادی (ع) دیر
بیمارستان زینبیه خورموج
بیمارستان امام حسین (ع) اهرم
اخبار
ساختار سازمانی معاونت
Collapse مدیریت امور درمانمدیریت امور درمان
Collapse اداره نظارت بر درماناداره نظارت بر درمان
Collapse واحد اعتباربخشی بیمارستانهاواحد اعتباربخشی بیمارستانها
استانداردهای اعتباربخشی بیمارستانی ملی
Collapse واحد صدور پروانه های مؤسسات درمانیواحد صدور پروانه های مؤسسات درمانی
آیین نامه ها و دستورالعمل های صدور پروانه
شرکت تعاونی خدماتی و درمانی
درگاه ملی مجوزها
سامانه صدور پروانه ها
شرکت تعاونی خدمات بهداشتی و درمانی
واحد امور مامايي
توزیع نیروی تخصصی
اورژانس بیمارستانی
Collapse واحد آمار و مدارک پزشکیواحد آمار و مدارک پزشکی
آمار و مدارک پزشکی
Collapse اداره اقتصاد درمان،استانداردها و فن آوری سلامتاداره اقتصاد درمان،استانداردها و فن آوری سلامت
Collapse معرفی ادارهمعرفی اداره
رئیس اداره
پرسنل اداره
Collapse امور تعرفه هاامور تعرفه ها
تعرفه های بخش دولتی و خصوصی سال 1393
ارزش نسبی خدمات و مراقبت های سلامت
هزینه و درآمد
استانداردها
Collapse ارزیابی فن آوری های سلامت(HTA)ارزیابی فن آوری های سلامت(HTA)
آیین نامه
افق یابی فن آوری های سلامت
معرفی کمیته های علمی HTA و اعضا
اهم وظایف کمیته HTA
لیست پروژه ها
مطالب علمی
کارگاه HTA
حوادث ترافیکی
گردشگری سلامت
امور بیمه ای
نشریه دیجیتال
نقشه سایت
Collapse اداره تجهیزات پزشکیاداره تجهیزات پزشکی
امور راديولوژي
شرح وظایف
انبار تجهیزات
Collapse دفتر پرستاریدفتر پرستاری
اهداف دفتر
پرسنل دفتر
شرح وظايف كادر پرستاري
Collapse بيمارستان هاي تحت پوششبيمارستان هاي تحت پوشش
غیر دانشگاهی
Collapse واحد بیماری های خاصواحد بیماری های خاص
Collapse سرطانسرطان
آیین نامه ها
استاندارد و شناسه خدمت
اسناد مرتبط با سرطان
دستورالعملها
راهنماههای بالینی
شیوه نامه ها و بخش نامه ها
گزارشات ساختارمند
فلوچارت ها
بیماریهای قلبی و عروقی
Collapse توانبخشیتوانبخشی
استانداردهای ابلاغی
شناسنامه و استاندارد خدمت توانبخشی
آیین نامه های تاسیس مراکز و دفاتر توانبخشی
Collapse دیابت و فشارخون بالادیابت و فشارخون بالا
استانداردهای ابلاغی
Collapse واحد درمان سوء مصرف موادواحد درمان سوء مصرف مواد
قوانین و پروتکل ها
چک لیست بازدید ها
فرم های پرونده آماری
فرم های
مراکز درمان سوء مصرف مواد
لیست ترالی اورژانس
آرای فقها
Collapse واحد تغذیه بالینیواحد تغذیه بالینی
Collapse شرح وظایفشرح وظایف
شرح وظایف کارشناس مسئول واحد تغذیه
بخش تغذیه بیمارستانها
آئین نامه ها و بخشنامه ها
مطالب آموزشی
برنامه و عملکرد
Collapse واحد آموزشواحد آموزش
شرح وظايف و پرسنل
صورت جلسات
گزارش عملکرد
دوره های آموزشی
Collapse امور عمومیامور عمومی
واحد مالی و بيمه
واحد تداركات و نقلیه
Collapse بیمارستان های تحت نظارتبیمارستان های تحت نظارت
Collapse دانشگاهیدانشگاهی
مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس بوشهر
تخصصی قلب بوشهر
شهید صادق گنجی
امام خمینی (ره) کنگان
زینبیه خورموج
امیرالمومنین (ع) گناوه
سوانح سوختگی گناوه
بقیه الله الاعظم (عج)دیلم
امام حسین (ع) اهرم
امام هادی (ع) دیر
Collapse غیردانشگاهیغیردانشگاهی
سلمان فارسی بوشهر
بیمارستان مهر برازجان
حضرت قائم (عج) بوشهر
خلیج فارس جزیره خارگ.بوشهر
امیرالمومنین (ع) نهاجا بوشهر
خاتم الانبیاء (ص) نداجا بوشهر
نبی اکرم عسلویه.بوشهر
توحید جم
شهید قاسم سلیمانی چاه مبارک
درمانگاه ها و مراکز جراحی محدود
مراکز مراقبت پرستاری مجاز تحت پوشش
Collapse شفافیت عمومی دستگاهشفافیت عمومی دستگاه
اطلاعات قابل استفاده برای کسب و کارها
اطلاعات تفضیلی هزینه کرد سالانه دستگاه
قراردادها
فهرست مناقصات و مزایدات
فهرست مجوز های اعطایی توسط دستگاه
Collapse فرم هافرم ها
فرم شرکت در جلسات آنلاین
فرم های پرونده آماری
فرم های بیمارران خاص
فرم توسعه فردي
میز خدمت
گالری تصاویر
تماس با ما
دبیرخانه تعزیرات حکومتی
مطالب آموزشی
مقالات و طرح پژوهشی
سامانه جامع بيماري هاي خاص
Collapse خدمات معاونتخدمات معاونت
خدمات الکترونیک
خدمات غیرالکترونیک
Collapse مدیریت حوادث و فوریت های پزشکیمدیریت حوادث و فوریت های پزشکی
مدیریت
واحد طرح و توسعه
واحد آموزش و بازآموزی
امور پایگاهها
ستاد هدایت عملیات بحران
ستاد هدایت و اطلاع رسانی
دبیرخانه کمیته کارگروه بهداشت و درمان
سامانه حاکمیت بالینی
اداره امور آزمایشگاهها
آيين نامه و دستور العمل ها
برنامه استراتژیک
واحد ارتقاء اورژانس
محصولات دانشی (راهنمای بالینی، استاندارد، پروتکل)
سامانه تجهیزات پزشکی
Collapse لینک های مرتبطلینک های مرتبط
اهداء عضو
توزیع نیروی تخصصی
ستاد مبارزه با مواد مخدر
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی
مدارک پزشکی
برنامه استراتژیک
ایران پاک
اداره امور آزمایشگاه ها
کمیسیون پزشکی
< >