معاونت درمانچارت سازمانی معاونت درمان
Skip Navigation Links.
Collapse   معاون امور درمان   معاون امور درمان
  آقای دکتر احمد یزدان پناه
Collapse   مدیریت امور درمان   مدیریت امور درمان
Collapse   مدیر درمان   مدیر درمان
  آقای دکتر محمود جمی
  مدیریت امور بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی
Collapse   مدیریت ارزیابی فناوری ، تدوین استاندارد و تعرفه خدمات   مدیریت ارزیابی فناوری ، تدوین استاندارد و تعرفه خدمات
  آقای دکتر سید مهدی مهدوی مرتضوی
Collapse   مدیریت نظارت و اعتباربخشی   مدیریت نظارت و اعتباربخشی
Collapse   نظارت بر درمان   نظارت بر درمان
  آقای دکتر سید فضل اله موسوی
Collapse   واحد ارزشیابی بیمارستانها   واحد ارزشیابی بیمارستانها
  خانم فاطمه مزارعی
  خانم شهره شهامت
  آقای مهدی رضایی
Collapse   واحد امور مامايي   واحد امور مامايي
  خانم نسرین رفاهی
Collapse   واحد صدور پروانه هاي موسسات درماني   واحد صدور پروانه هاي موسسات درماني
  خانم راحیل نهاری
Collapse   واحد آمار و مدارک پزشکی   واحد آمار و مدارک پزشکی
  خانم مژده دراهکی
Collapse   واحد آموزش   واحد آموزش
  خانم سیده فرزانه مهدوی
  مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی
Collapse   مدیریت امور بیماری ها و پیوند   مدیریت امور بیماری ها و پیوند
  آقای دکتر محمدرضا صالحی
  آقای احمد باقرپور برازجانی
Collapse   کمیسیون پزشکی   کمیسیون پزشکی
  آقای محمد حسین برمک
Collapse   سوء مصرف مواد   سوء مصرف مواد
  آقای علی حیدری نژاد
Collapse   دفتر پرستاری   دفتر پرستاری
Collapse   پرسنل دفتر پرستاری   پرسنل دفتر پرستاری
  عبدالرسول عباسی
Collapse   اداره تجهیزات پزشکی   اداره تجهیزات پزشکی
  آقای دکتر محمد باقر علیپور
  خانم شیرین حق شناس
  آقای محمد حسین برمک
Collapse   اداره امور آزمایشگاه ها   اداره امور آزمایشگاه ها
  آزمایشگاه مرکزی
Collapse   امور عمومی   امور عمومی
Collapse   واحد مالی و بيمه   واحد مالی و بيمه
  خانم زهرا شنبدی
  خانم الهام ممسنی
  خانم فاطمه عطاری
Collapse   واحد تداركات و نقلیه   واحد تداركات و نقلیه
  آقای عباس ناجی
  آقای حسن رضایی
  آقای رئیسی
  آقای مهدی حیدری
Collapse   دبیرخانه   دبیرخانه
  خانم ملکه رحمانی
  خانم مهرناز مرادپور
  خانم رقیه سالاری
  خانم فاطمه پوربهی
  دبیرخانه تعزیرات حکومتی

تعداد بازدید:   ۲


برگشت>>

< >