پرسنل دفتر پرستاری


شرح وظايف :

بازديد از كليه مراكز تحت پوشش (بيمارستان ها) 
توزيع نيروهاي مشمول لايحه قانوني طرح در سطح بيمارستان ها 
 بررسي و نظارت بركادر پرستاري بيمارستان ها 
 بررسي درخواست نقل وانتقال وماموريت هاي پرسنل مراكز 
 ارزشيابي بيمارستانها وبخش ها ي ويژه با اداره نظارت 
 بررسي نيازها ي آموزشي پرسنل پرستاري و پيگيري تشكيل كلا س هاي مربوطه 
 پيگيري وارسال دستور العمل ها وبخشنامه ها به مراكز نظارت بر اجراي آن 
 بررسي و رسيدگي به شكايات ودرخواست هاي پرسنل 
 بررسي واعلام نظر در خصوص مرخصي بدون حقوق ،بازنشستگي وخدمت نيمه وقت پرسنل 
 تشكيل جلسه با مديران پرستاري وسوپروايزرهاي بيمارستان ها 
 نظارت بر برنامه هاي مديران پرستاري 
 پيگيري اجراي كميته مرگ ومير كودكان 1تا 59ماهه درمان و نظارت بر كميته ها در بيمارستان ها 
 برگزاري مراسم روز پرستار و نظارت بر انتخاب پرسنل نمونه
 


چارت سازمانی پرسنل دفتر پرستاری
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >