توزیع نیروی تخصصی
1

26 شهريور 1391
فرایند صدور گواهی پایان تعهدات
با توجه به تفویض صدور گواهی پایان خدمات مورد تعهد متخصصین به دانشگاههای محل خدمت و عدم نیاز به مراجعه به وزارت بهداشت،فرایند کار به اطلاع متخصصین محترم رسانیده می شود.

 

26 شهريور 1391
اطلاعات بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
شماره تماس بیمارستان های استان به همراه ضرایب ، امتیازات و K مناطق

 
1
 آرشیو
  
از تا

< >