آموزش بیماران خاص
1

31 ارديبهشت 1391
آموزش برای بیماران خاص - هموفیلی

 

31 ارديبهشت 1391
آموزش برای بیماران خاص - تالاسمی

 

31 ارديبهشت 1391
آموزش برای بیماران خاص - دیالیز

 

31 ارديبهشت 1391
آموزش كارشناسان بیماران خاص - هموفیلی

 

31 ارديبهشت 1391
آموزش کارشناسان بیماران خاص - تالاسمی

 

31 ارديبهشت 1391
آموزش کارشناسان بیماران خاص - دیالیز

 

27 ارديبهشت 1391
آموزش براي بیماران خاص - MS

 

26 ارديبهشت 1391
آموزش كارشناسان بیماران خاص - MS

 
1
 آرشیو
  
از تا

< >