دستورالعمل
1

19 ارديبهشت 1391
دستور العمل اجریی
دستور العمل اجرایی نظام آموزشی کارمندان موضوع ماده 39 فصل 5 آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

 

19 ارديبهشت 1391
گواهینامه نوع دوم
دستور العمل اجرایی نحوه اعطای گواهینامه نوع دوم به گواهینامه های اطلاق می گردد که پس از طی مجموعه ای از برنامه های آموزش مرتبط با ساعت آموزشی مورد نیاز

 
1
 آرشیو
  
از تا

< >