واحد مالی و بیمه

1391/2/13 0:0

  
شرح وظایف :

واحد بیمه :  
بررسي تعرفه هاي ارسالي از سوي وزارت متبوع .
اعلام تعرفه ها به كليه واحد وابسته و ساير معاونتهاي دانشگاهي .
بررسي تعرفه هاي اجرايي در بيمارستانهاي تحت پوشش .
رسيدگي به كسورات صورتحسابهاي بيمارستاني .
بررسي مطالبات بيمارستاني از سازمانهاي بيمه گر .
تشكيـل كميتـه و جلسات چهت برقراري هماهنگي بين واحدهاي وابسته و سازمانهاي بيمه گر .
اعلام گزارش عملكرد به مقام مافوق .
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق .


 
واحد مالی : 
بررسي و كنترل اسناد و ليستهاي حقوقي كاركنان و امضاء آنها طبق مقررات . 
كنترل دفاتر حسابداري مانند صدور برگه ـ روزنامه ـ كل ـ دفاتر معين .
رسيدگي و پذيرش اسناد هزينه هاي انجام شده برابر مقررات و موازين مالي و امضاء و مهر اسناد و اوراق مالي . 
رسيدگي و كنترل بر نحوه ميزان كسور از قبيل بازنشستگي ـ ماليات ـ بيمه و غيره طبق قانون و مقررات . 
امضاي چكها و انطباق ته چك با موجودي دفاتر بانكي و اسناد مثبته و برگه هاي محاسباتي 
 رسيدگي به سياهه تعهدات و صدور درخواست از محل رديف انتقالي با توجه بمانده اعتبار و فرم برگشتي 
 ثبت تخصيص اعتبارات دريافتي در دفتر اعتبارات به تفكيك برنامه و ريز مواد . 
 تأمين اعتبار اسناد هزينه و مهر و امضاء آن در قالب اعتبار تعيين شده در ريز مواد هر برنامه . 
 تنظيم دفاتر نگهداري اعتبارات براساس بودجه مصوب 
 نظارت بر كليه امور جمعداران
رسيدگي بصورت اموال جمعداران 
 رسيدگي به دفاتر جمعداران و رفع نواقص آنها 
 كنترل و رسيدگي بصورت حسابهاي ماهيانه بانكي و تطبيق آن با دفاتر مربوطه . 
 اهتمام لازم در واريز حسابهاي قطعي و تنظيم صحيح حساب بموقع و ارسال يك نسخه از صورتحساب ماهيانه و صورت عوائد اختصاصي درآمدها و هزينه ها به مديريت امور مالي . 
 راهنمايي و كنترل كار حسابداران تحت سرپرستي و تقسيم كار مناسب بين آنها . 
 انجام ساير امور طبق دستور مافوق
 
 


 
 
 


تاریخ بروز رسانی:   7 خرداد 1391

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >