امور رادیولوژی

1402/10/10 0:0

 واحد+نظارت+بر+امورUploadedFiles/xfiles/اموررادیولوژی.pdf

 شرح وظایف  :
 
برآورد نيازهاي پرسنلي و تجهيزاتي واحدهاي راديولوژي . 
 توزيع نيروهاي طرحي راديولوژي و نظارت بر آنها . 
 اولويت بندي تعمير تجهيزات راديولوژي استان با هماهنگي اداره تجهيزات پزشكي
 تشكيل جلسات كميسيون ماده هشت تعيين درصد حق اشعه پرسنل راديولوژي .
نظارت بر نحوة فعاليت واحدهاي راديولوژي بخش دولتي و خصوصي و رعايت تعرفه هاي مصوب در بخش خصوصي .
 


تاریخ بروز رسانی:   10 دی 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >