امور رادیولوژی

1391/2/13 0:0

 

 شرح وظایف  :
 
برآورد نيازهاي پرسنلي و تجهيزاتي واحدهاي راديولوژي . 
 توزيع نيروهاي طرحي راديولوژي و نظارت بر آنها . 
 اولويت بندي تعمير تجهيزات راديولوژي استان با هماهنگي اداره تجهيزات پزشكي
 تشكيل جلسات كميسيون ماده هشت تعيين درصد حق اشعه پرسنل راديولوژي .
نظارت بر نحوة فعاليت واحدهاي راديولوژي بخش دولتي و خصوصي و رعايت تعرفه هاي مصوب در بخش خصوصي .
 


تاریخ بروز رسانی:   6 خرداد 1391

تعداد بازدید:   ۵

 


چاپ
< >