واحد امور مامایی

1391/2/12 0:0

 

شرح وظایف  :
بازديدهاي دوره اي و بررسي مشكلات و نيازهاي رفاهي پرسنل مامائي و انعكاس به مقام مسئول مطابق اهداف و برنامه ها .
نظارت برحسن اجراي دوره هاي آموزشي ضمن خدمت . 
 ارزشيابي ساليانه بخشهاي ويژه و بيمارستانهاي دانشگاهي و غير دانشگاهي همراه با گروه ارزشياب .
توزيع نيروهاي طرحي مامائي با نظر مقام مافوق .
مشاركت در برگزاري مراسم روز پرستار و ماما . 
 همكاري و هماهنگي در مواقع اضطراري با مراكز تحت پوشش و تهيه گزارش عملكرد . 
 شركت در سمينارهاي آموزشي و همايشهاي ساليانه و تهيه خلاصه علمي از همايش به منظور استفاده بهينه از آن . 
 چك نهائي برنامه هفتگي زايشگاهها و اعلام موارد به مدير مسئول .
برآورد نيازهاي آموزشي ، كنفرانسها و سمينارهاي مورد نياز نيروهاي مامائي . 
 بازديد از مراكز تابعه و نظارت و مشاوره برحسن اجراي آئين نامه ها .
رسيدگي به شكايات و مطالبات و امور رفاهي كادر مامائي .
مصاحبه جهت انتخاب و تعيين محل خدمت پرسنل مامائي . 
 نظارت برحسن اجراي فعاليتهاي كميته هاي كنترل عفونت مراكز درماني . 
 پاسخ به نامه هاي اداري ارجاع شده در صورت تفويض اختيار .
بازديد از دفاتر مامائي ، تهيه آمار زايمانها ، سزارينها ، وازكتومي و آمار مامائي . 
 انجام امور محوله درخصوص برنامه هاي آموزشي و عملكرد زايشگاهها .
 


   
   


تاریخ بروز رسانی:   6 خرداد 1391

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >