سنجه های جدید اعتباربخشی سال 1393

1391/2/12 0:0

بخش اورژانس

بیهوشی و اتاق عمل

بخش آنژیوگرافی

بخش شیمی درمانی

بلوک زایمان

بخش دیالیز

بخش داخلی

بخش جراحی

بخش کودکان

بخش روانپزشکی

بخش فیزیوتراپی

بخش مراقبت های ویژه قلبی(CCU)

بخش مراقبت های ویژه(ICU)

بخش مراقبت های ویژه نوزادان(NICU)

بخش تصویربرداری

 بخش طب انتقال خون

بخش آزمایشگاه

بخش مدیریت دارویی

واحد تغذیه

واحد بهبود کیفیت

حقوق گیرنده خدمت

واحد مدیریت و رهبری

واحد مدیریت پرستاری

منابع انسانی

کمیته های بیمارستانی

واحد کنترل عفونت

واحد فناوری اطلاعات

واحد مدیریت اطلاعات سلامت

بخش مهندسی پزشکی

بخش خدمات استریلیزاسیون مرکزی

واحد بهداشت محیط

واحد بهداشت حرفه ای و طب کار

واحد مدیریت پسماندها

واحد ساختمان و تأسیسات

واحد تدارکات

واحد رختشویخانه

 


تاریخ بروز رسانی:   2 شهريور 1394

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >