آزمایشگاه مرکزی

1402/10/11 0:0

1397استاندارد+آزمايشگاه+های+پزشکی-1UploadedFiles/xfiles/استاندارد ازمایشگاه.pdf

تعهد+نامه+تمدید+UploadedFiles/xfiles/تعهد ازمایشگاه.pdf

آیین+نامه+تاسیس+آزمایشگاه+ویرایش+9UploadedFiles/xfiles/ازمایشگاه.pdf
اطلاعات+اداره+امور+آزمایشگاههاUploadedFiles/xfiles/اطلاعات ازمایشگاه.docx

منشور+حقوق+مراجعینUploadedFiles/xfiles/منشور ازمایشگاه.pdf

چک+لیست+هاUploadedFiles/xfiles/ازمایشگاه چک+لیست+ها.zip

دوره+آموزش+مجازی+مستندات+سیستم+کیفیت+و+برنامه+ایمنی+و+امنیت+زیستی+UploadedFiles/xfiles/دوره اموزشی ازمایشگاه.pdf

چک+لیست+غربالگری+مادران+باردارUploadedFiles/xfiles/چک لیست غربالگری


ضوابط+قانونی+تصدیق+آزمایشگاهUploadedFiles/xfiles/ضوابط ازمایشگاه.pdf

شرح وظایف :

  نظارت و اجراي دقيق مقررات و دستورالعمل هاي مربوط به آزمايشگاههاي تشخيص طبي

 كنترل كيفي آزمايشگاههاي تشخيص طبي بيمارستانها و درمانگاهها و بخش خصوصي .

 كوشش درايجاد آزمايشگاههاي جديد و تكميل آزمايشگاههاي موجود در حد الگوهاي مورد عمل .

 دريافت و بررسي پرونده هاي تأسيس آزمايشگاههاي تشخيص طبي بخش خصوصي و بازرسي مكان و تجهيزات طبق ضوابط موجود و گزارش به دفتر امور آزمايشگاهها به منظور صدور پروانه تأسيس .

 توزيع نيروي انساني بين آزمايشگاههاي دولتي .

بررسي شكايات واصله از تخلفات آزمايشگاههاي تشخيص طبي و انجام اقدامات لازم از طريق مسئول ذيصلاح .

 بازديد از آزمايشگاههاي دولتي و خصوصي .

 نظارت بر آزمايشگاههاي عدم اعتياد .
 


تاریخ بروز رسانی:   16 دی 1402

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >