مدیر درمان

1391/2/12 0:0

 

 مدیر درمان :دکتر محمود جمی

مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی

سوابق اجرائی :

سوابق پژوهشی :

 

  شرح وظایف :

کسب خط مشی و دستورالعملهای لازم از مقامات مافوق. 
تجزیه و تحلیل دستورالعملهای کسب شده به منظور تعیین راه حلهای مناسب جهت اجرای آنها. 
 نظارت بر حسن اجرای ضوابط و دستورالعملهای وزارت متبوع توسط واحدهای تابعه. 
 بررسی وضع موجود مؤسسات درمانی اعم از خصوصی و دولتی در سطح استان و نظارت و کنترل مستمر به گسترش آنان و برآورد نیازهای مربوط به نیروی انسانی،کادر درمانی،مراکز درمانی و آزمایشگاهی و تجهیزات مربوط به آنها در بخش دولتی. 
 مطالعه و بررسی در زمینه نیازهای شبکه بهداشت و درمان شهرستانهای تابعه به تسهیلات درمانی. 
 نظارت و رسیدگی به نحوه پذیرش بیماران و ترخیص آنان در مؤسسات دولتی.
کنترل و نظارت بر تعرفه،مورد عمل توسط پزشکان در بخش دولتی و خصوصی.
نظارت بر امور مربوط به پرستاری و مامایی و هماهنگی اورژانس.
نظارت بر حسن اجرای تأمین و توزیع نیروی انسانی در مراکز درمانی و دولتی.
پیگیری مسائل و مشکلات درمانی موجود در منطقه و بررسی راه حلهای مناسب جهت رفع آنان و انعکاس آنها به وزارت متبوع.
 


تاریخ بروز رسانی:   15 دی 1399

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >