شرح وظایف اداره تجهیزات

1391/3/6 0:0

 

شرح وظایف :

 بررسي و تعيين لوازم و تجهيزات پزشكي مورد نياز استان و انعكاس آن به مراجع ذيربط . 
 هماهنگي با مراكز كنترل تخصصي آزمايشگاههاي كنترل كيفي . 
 تهيه آمار ، نمودارها و جداول و گزارشات لازم در زمينه تجهيزات پزشكي . 
 تنظيم شناسنامه تجهيزات پزشكي به تفكيك بيمارستان استان و بخش . 
 تعيين الويت بندي نيازهاي تجهيزاتي بيمارستانها با در نظر گرفتن سياستهاي وزارتخانه از جمله طرح سطح بندي 
 نظارت بر نحوة خريد و مصرف تجهيزات واحدهاي درماني تابعه . 
 برنامه ريزي و الويت بندي در تعمير تجهيزات و نظارت بر انجام مراحل مربوطه . 
 تهيه وسايل و تجهيزات مورد نياز بيماران خاص با هماهنگي واحد بيماريهاي خاص . 
 تهيه وسايل و تجهيزات مورد نياز اداره امور آزمايشگاهها با هماهنگي با اداره مذكور . 
 پيگيري و نظارت بر نصب ، آموزش و راه اندازي تجهيزات پزشكي واحدهاي تابعه .
 تهيه آمار از وسايل مصرفي و تعيين نيازمنديهاي موجود .
نظارت بر بخشهاي راديولوژي واحدهاي تابعه و برآورد نيازمنديهاي تجهيزات راديولوژي مصرفي .
پيگيري و برآورد استاندارد سازي دستگاههاي سرمايه اي بخشهاي راديولوژي . 
 مطابقت كالاي پزشكي خريداري شده با درخواست خريد واحد مربوطه . 
 بررسي كالاهاي مصرفي خريداري شده از لحاظ تاريخ مصرف و ساير شرايط نگهداري 
 بازديد و بررسي تجهيزات پزشكي براساس درخواست ساير ادارات و ارگانها مانند بازرگاني ، بازارچه مشترك . 
 پرونده سازي و بايگاني پرونده شركتهاي توليد كننده و فروشنده تجهيزات مصرفي و غير مصرفي . 
 اخذ مجوز بهره برداري تجهيزات پزشكي ( مانند راديولوژي ) از ساير مراجع ذيربط مانند سازمان انرژي اتمي ، اداره استاندارد . 
 برنامه ريزي به منظور آموزش پرسنل بيمارستانها جهت مجوز نگهداري از تجهيزات پزشكي .


تاریخ بروز رسانی:   6 خرداد 1391

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >