دبیرخانه کمیته کار گروه

1391/2/25 0:0

 

 دبیرخانه کارگروه بهداشت و درمان :

پس از تصویب قانون تشکیل کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی توسط مجلس شورای اسلامی در سال 1370 ، کمیته فرعی تخصصی بهداشت و درمان کاهش اثرات بلایای طبیعی به عنوان یکی از کمیته های 9 گانه ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی در اسفندماه سال 1374 تشکیل و شروع به فعالیت نمود و در راستای اجرای ماده 11 آئین نامه اجرایی قانون تشکیل کمیته ملی و به پیشنهاد وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی وقت ، مسئولیت آن به معاونت بهداشتی وزارت واگذار گردید. پس از تصویب طرح جامع امداد و نجات کشور در جلسه مورخه 17/01/82 کمیته مذکور تحت عنوان کارگروه بهداشت و درمان در حوادث و سوانح غیرمترقبه در سطح کشور در ستاد وزارت و در استانها با تشکیل دبیرخانه استانی به فعایت خود ادامه داده و پس از تصویب آئین نامه و شرح وظایف پیشنهادی کارگروه که به استناد طرح مذکور توسط وزارت بهداشت تهیه شده ، کمیته ای تحت همین نام به عنوان یکی از کارگروههای تخصصی عملیاتی با هدف کلی پیشگیری ف مراقبت ، توانبخشی عوارض ناشی از سوانح و حوادث غیرمترقبه قبل ، حین و بعد از بروز سانحه به فعالیت خود ادامه مي دهد.  

اهداف :  

تقویت آمادگی در برابر حوادث ، سوانح غیرمترقبه ، بحرانها و جنگها در بخشهای مختلف صاحب فرآیند در بخش سلامت و تقویت و ارتقاء ظرفیت واکنش سریع و موثر در راستای به حداقل رساندن مشکلات مرتبط با سلامتی و کاهش اثرات اجتماعی ، اقتصادی و بهداشتی ناشی از آن هدف اصلی دبیرخانه کارگروه بهداشت و درمان در حوادث و سوانح غیرمترقبه می باشد.
 توضیحات بیشتر


تاریخ بروز رسانی:   7 خرداد 1391

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >