شرح وظایف

1391/2/17 0:0

 

شرح وظايف :  

 بررسي و برآورد نيازهاي آموزشي كاركنان براساس فعاليتهاي واحد تابعه . 
 تعيين اولويتهاي دوره هاي آموزشي مورد نياز كاركنان . 
 تنظيم محتواي دروس برنامه زمانبندي اجراي دوره . 
 تأمين امكانات برگزاري دوره .
 نظارت بر اجراي دوره هاي آموزشي .
ارزشيابي دوره هاي آموزشي و تهيه و تنظيم گزارشهاي مربوطه .
انجام هماهنگي هاي لازم با كارشناسان آموزشي واحد آموزش كاركنان دانشگاه . 
 تهيه شناسنامه آموزشي كاركنان و ثبت دوره هاي گذرانده شده در شناسنامه آنان . 
 حضور منظم در جلسات كميته آموزشي .
استفاده مستمر از نرم افزار آموزشي .
 


تاریخ بروز رسانی:   6 خرداد 1391

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >