شرح وظایف کارشناس مسئول واحد تغذیه معاونت درمان

1393/2/14 0:0

 

 

·         تهيه وتدوين برنامه عملياتي سالانه تغذيه باليني معاونت درمان دانشگاه

·         تهيه،نگهداري وارسا ل آخرين دستورالعملها،آيين نامه ها و بخشنامه هاي مرتبط واصله از وزارت بهداشت

·         تعامل نزديك باگروه تغذيه باليني در ستاد وزارت بهداشت

·         همراهي با تيم بازرسي،نظارت وارزشيابي بيمارستانها و تكميل سنجه ها وچك ليست تخصصي تغذيه

·         مشاركت وهمكاري با بخشهاي ذيربط درمعاونت درمان دانشگاه(نظارت واعتباربخشي امور درمان،ارزشيابي مراكزدرماني و ... )

·         تعامل نزديك با بخش تغذيه بيمارستانها 

·         شركت فعال در دوره هاو نشستهاي آموزشي- مديريتي ابلاغ شده ازسوي ستاد وزارت بهداشت و

      ساير دوره ها به منظور روزآمد كردن دانش ومهارتهاي مورد نياز

·         تهيه متون آموزشي مورد نياز

·         نظارت برمطالب آموزشي تهيه شده در بيمارستانها

·         برنامه ريزي واجراي دوره ها وكارگاههاي آموزشي جهت كارشناسان تغذيه وساير پرسنل مرتبط در بيمارستانهاي تحت پوشش

·         پياده سازي و اجراي دستورالعملها،آيين نامه ها وبخشنامه هاي مرتبط در سطح مراكز درماني

·         سرپرستي،نظارت وارزيابي فعاليت كارشناسان تغذيه بيمارستانها

·         بررسي گزارشات بخش تغذيه بيمارستانها وارسال بازخوردهاي دوره اي (ارائه گزارش-  روند تغييرشاخصها و...)به معاونت درمان وزارت بهداشت

·         تنظيم گزارش تحليلي وارائه پيشنهادهاي موثر دربازنگري و ارتقاء برنامه


تاریخ بروز رسانی:   14 ارديبهشت 1393

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ | فايل متن
< >