آموزش


شمارهعنوانتاریخ صدور
اطلاعیه شماره 6:برگزاری دوره ی آموزشی غیر حضوری بازآموزی MS 1396/9/8
اطلاعیه شماره 10:برگزاری دوره ی آموزشی غیر حضوری طرح تحول در نظام سلامت با رویکرد مقیمی و ماندگاری پزشکان 1395/11/3
اطلاعیه شماره 7:دوره ی آموزشی غیرحضوری مدیریت کیفیت و ایمنی بیمار 1395/10/13
اطلاعیه شماره 6:برگزاری دوره ی آموزشی غیر حضوری تغذیه و سرطان 1395/10/4
اطلاعیه شماره 5:برگزاری دوره غیر حضوری پیشگیری از خطاهای پزشکی 1395/8/19
اطلاعیه شماره 4:برگزاری دوره غیر حضوری پدافند غیر عامل 1395/7/19
اطلاعیه شماره 3:برگزاری دوره ی آموزشی غیر حضوری آشنایی با دستورالعمل بیمه ای 1395/7/3
اطلاعیه شماره 2:برگزاری دوره ی آموزشی غیر حضوری ایمنی و سلامت شغلی 1395/6/8
اطلاعیه شماره 1:برگزاری دوره آموزشی غیرحضوری تغذیه در بیماریهای گوارشی 1395/5/12
اطلاعیه شماره 13:دور ه ی آموزشی غیر حضوری نگهداشت فور و انکوباتور و میکروسکوپ 1394/12/18
اطلاعیه شماره 12:دور ه ی آموزشی غیرحضوری نگهداشت توزیع گر، اسپکتروفتومتر و اتوکلاو 1394/11/21
اطلاعیه شماره 11:دوره آموزشی غیرحضوری نگهداشت سانتریفیوژ، تقطیر آب و رقیق کننده 1394/11/13
اطلاعیه شماره 5:دور ه ی آموزشی غیر حضوری بهداشت محیط و پسمانده ها 1394/6/28
اطلاعیه ی شماره چهار: دوره آموزش غیر حضوری مدیریت بحران و بلایا 1393/6/15
اطلاعیه ی شماره دو:برگزاری دوره ی آموزشی غیرحضوری اهمیت تغذیه در تناسب وزن بدن 1393/5/18
اطلاعیه ی شماره یک:برگزاری دوره ی آموزشی غیرحضوری اصول پایه ی حاکمیت بالینی 1393/4/29
 
< >