مطالب آموزشی
1 2

31 ارديبهشت 1391
آموزش برای بیماران خاص - هموفیلی

 

31 ارديبهشت 1391
آموزش برای بیماران خاص - تالاسمی

 

31 ارديبهشت 1391
آموزش برای بیماران خاص - دیالیز

 

31 ارديبهشت 1391
آموزش كارشناسان بیماران خاص - هموفیلی

 

31 ارديبهشت 1391
آموزش کارشناسان بیماران خاص - تالاسمی

 

31 ارديبهشت 1391
آموزش کارشناسان بیماران خاص - دیالیز

 

27 ارديبهشت 1391
آموزش براي بیماران خاص - MS

 

26 ارديبهشت 1391
آموزش كارشناسان بیماران خاص - MS

 

19 ارديبهشت 1391
کتاب
راهنمایی کاربردی درمان و سوء مصرف کنندگان مواد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 

18 ارديبهشت 1391
اخلاق حرفه ای
اصول اخلاقی حرفه ای به عنوان استانداردهای مورد توافق و رفتارهای مورد انتظار از اعضاء یک گروه حرفه ای خاص توصیف می شود. این استانداردها معمولا در professional code of ethics یا کدهای اخلاق حرفه ای بیان شده و ممکن است پشتیبانی قانونی هم داشته باشد.

 
1 2
 آرشیو
  
از تا

< >