پیونداعضا


16 خرداد 1395
برگزاری کارگاه مرگ مغزی و اهدا عضو در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر/ کارگاه آموزشی " روش ایرانی شناسایی ،فراهم آوری و پشتیبانی مراکز اهدا عضو کشور"
کارگاه شش روزه مرگ مغزی و اهدا عضو با هماهنگی با وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و همکاری دانشگاه علوم پزشکی و انجمن اهدای عضو ایرانیان برگزار در بوشهر برگزار شد.

 
 
 
< >