آمار و مدارک پزشکی
1 2

12 مهر 1396
مطالب جلسه ی پایش سامانه آواب مورخ 12/7/96

 

27 دی 1393
مطالب کارگاه مدیریت اطلاعات سلامت مورخ 24/10/93

 

17 دی 1393
معرفی واحد آمار و مدارک پزشکی

 

17 دی 1393
دستورالعمل ها

 

17 دی 1393
اصول طراحی فرم

 

17 دی 1393
اصول مستندسازی

 

17 دی 1393
ترتیب قرار گرفتن اوراق پرونده بستری

 

17 دی 1393
سنجه های واحد مدیریت اطلاعات سلامت سال 93

 

17 دی 1393
شرح وظایف بخش مدارک پزشکی بیمارستان

 

17 دی 1393
قوانین مدت زمان نگهداری پرونده

 
1 2
 آرشیو
  
از تا

< >