آموزش کارشناسان بیماران خاص - دیالیز

1391/2/31 0:0

 

     دیالیز :

اپیدمیولوژی CKD در ایران


مراحل خالص سازي آب در همودياليز

 

Chronic hemodialysis-Acute Hemodialysis-Treatment of poisoning

 

  Nutrition in peritoneal dialysis 

 

پریتونیت در دیالیز صفاقیواكسيناسيونمایع دیالیزThe principle of Dialysis

 

انواع دياليزمراقبتهای پرستاری حین دیالیزانتخاب وآموزش بیمارانHEMODIALYSIS VASCULAR ACCESSهدف از خالص سازی آب در همودیالیزMINERAL AND BONE DISORDERS IN CHRONIC KIDNEY DISEASEDiabetes and metabolic syndrome in dialysis patientsكفايت دياليز


Hypertension & Dialysisرژیم درمانی در همودیالیز


وزن خشک و اولترافیلتراسیون


CHRONIC HEMODIALYSIS CO0PLICATIONSANEMIA & HEMODIALYSISDialysis in: Childrenکنترل عفونت بیمارستانی در بخش همودیالیز


DIALYSIS EQUIPMENTS


Peritoneal accesses 


کنترل کیفیت آب مصرفی در بخشهای همودیالیز


کفایت دیالیز


شرایط استفاده از صافی High Flux


پیشگیری و درمان عوارض هنگام همودیالیز


مهمترين عوامل انتقال عفونت در بخشهاي همودياليز


هدف از خالص سازی آب در همودیالیز


گزارش KT/V


Peritoneal Dialysis adequacy


ESRD Status in IRAN 1380-1386


برتری های صافی HIGH FLUX


كفايت دياليز

كنترل عفونت در بخشهاي همودياليز

اپيدميولوژي نارسايي مزمن كليه در ايران

كفايت دياليز صفاقي


انتخاب وآموزش بیماران


Hemodialysis solutions sodium modeling


Peritonitis and Exit Site Infection


كاتتر دیالیز صفاقی و عوارض عفونی و غیر عفونی آن


INDICATION OF PERITONEAL DIALYSISکفایت دیالیز


انواع و خصوصیات صافی ها


مراقبتهاي پرستاري حين دياليز


Dialysis of Drugs


Hemodialysis Vascular Access


انتخاب وآموزش بیماران


کنترل عفونت در بخش همودیالیز

 

Nutrition and Assessment of Nutritional status in Dialysis Patients

 

Ultra Filtration & Dry weight in Hemodialysis patientsهيپوتانسيون درهمودياليزو اكسيژن تراپيهپاتیت های ویروسیANEMIA & HEMODIALYSISMINERAL AND BONE DISORDERS IN CHRONIC KIDNEY DISEASEComplications During Hemodialysis


Hemodialysis in children: General Practical GuidelinesHemodiafiltration and Hemofiltrationدرمان ضد انعقاد در همو دیالیز

 


   
تعداد بازدید:   ۳

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >